Lalehzar-Bargh-header

راه اندازهای دستی موتور (MMS)

راه‌اندازهای قابل تنظيم دستي موتور (MMS) در رنج جرياني 0.1 الي 63 آمپر به بازار عرضه‌شده‌اند كه بر روي آن‌ها می‌توان كنتاكتور مناسب با جريان موردنیاز را نصب نمود و به‌عنوان يك محافظ كامل موتور و همچنين راه‌اندازی از راه دور (توسط سامانه كنترلي) مورداستفاده قرارداد.